Kg/ Student visitors Kg/ Student visitors
ԶՈՄի Դէպի Արցախ Ծրագիր ԶՈՄի Դէպի Արցախ Ծրագիր
ԼԵՎԱՄ/Աթլէթ ԼԵՎԱՄ/Աթլէթ
Բարեկենդան Բարեկենդան
Ձիւնագնացութիւն/Նախակրթարան Ձիւնագնացութիւն/Նախակրթարան
Այցելութիւն Դէպի Փուռ Այցելութիւն Դէպի Փուռ
Դասախօսութիւն/Սպայից Վարժարան Դասախօսութիւն/Սպայից Վարժարան
LAU/MUN LAU/MUN
Բարեկենդան/Վարդանանք Բարեկենդան/Վարդանանք
Բարեկենդան/Մանկապարտէզ Բարեկենդան/Մանկապարտէզ