Թ2 Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Սրբուկ Ճենանեան

Ձախէն աջ,
Գ. շարք.- Ճէ‎Ֆրի Ժումժեան, Գարին Նաճարեան, Յովհաննէս Տէմիրճեան, Ցոլեր Պարսումեան, Պարոյր Գույումճեան, Ռիթա Քէրթէնեան.

Բ. Շարք .-Կարօ Պաղտասարեան, Վանայ Մահտեսեան, Լոռի Միթիլեան, Մուշեղ Յովհաննէսեան, Մարիա Գանթարճեան, Քոնթեսա Ալոնտրա Սիու‎Ֆի, Շանթ Ամպարճեան.

Ա. Շարք.- Անթոնիօ Հալլաճեան, Կարէն Գազանճեան, Փիեռ Եաղմուր, Հէրի Թասլագեան, Յովիկ Ադամեան.