Ե1 Դասարան

Դաստիարակ՝ Տիկ. Սեւան Մկրեան

Ձախէն աջ՝

Ա. Շարք.- Քէնտիրճեան Սիրակ, Արապօղլեան Տաթեւ, Քեսմէեան Կալի,
Առաքելեան Քրիստափոր, Աշճեան Նանոր, Կարապետեան Ալիք, Շահպազեան Սելինա,Գրիգորեան Փաթիլ, Ժտըրեան Սերժ, Սալորեան Կալինա:

Բ. Շարք.- Ճեհիզեան Շանթ, Գարակաւորեան Քնարիկ, Շամլեան Կարօտ Շահէն, Կարապետեան Լէա, Շաննաքեան Նարեկ, Մոմճեան Միրելլա, Կէրէքմէզեան Աւօ, Մարտիրոսեան Լիակ: